Nadchodzące Walne Zgromadzenia

Brak zaplanowanych Walnych Zgromadzeń

Archiwalne Walne Zgromadzenia

ZWZA 30 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE

Raport bieżący nr 29/2020: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE
Raport bieżący nr 30/2020: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 29/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r.
Raport bieżący nr 31/2020: Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. oraz zgłoszenie projektów uchwał

Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Warszawie (00-180), ul. Miłej 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000734433 (dalej zwanej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 30 czerwca 2021 roku o godz. 10:00 w Kancelarii Notariusza Bartosza Walendy z siedzibą w Warszawie (01-029) przy ul. Dzielnej 72/43 (dalej jako: „Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Przedstawienie informacji Zarządu dotyczącej konieczności odstąpienia od podjęcia uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2020 na podstawie art. 53 ust. 3 Ustawy o rachunkowości.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020 zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020;
2) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2020, to jest za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.;
3) dalszego istnienia Spółki,
4) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020;
5) odstąpienia od podjęcia uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty;
6) wyrażenia opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach;
7) udzielenia absolutorium Agnieszce Gujgo, Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia obowiązków Zarządu z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020;
8) udzielenia Kamilowi Konradowi Koralewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020;
9) udzielenia Elizie Sylwii Studzińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020;
10) udzielenia Damianowi Patrowicz z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020;
11) przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
12) przyjęcia regulaminu pracy Rady Nadzorczej;
13) ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki;
14) ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu Spółki;
15) przyjęcia programu motywacyjnego;
16) zmiany statutu Spółki.

12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI
W związku z objęciem porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki Zarząd Spółki informuje, że planowane jest wprowadzenie następujących zmian w Statucie Spółki:

§ 5 Statutu Spółki brzmienie dotychczasowe:
„Przedmiotem działalności Spółki jest:
Wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z);
Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),
Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z)”

Zastępuje się brzmieniem następującym:
„Przedmiotem działalności Spółki jest:
Wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z);
Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),
Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z)
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
Wydawanie gazet (58.13.Z)
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z),
Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
Produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z),
Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z)”

Uprawnienia Akcjonariuszy
Ponadto Zarząd Spółki na podstawie art. 4022 pkt. 2-6 Kodeksu spółek handlowych informuje, co następuje:
Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do dnia 9 czerwca 2021 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: biuro@platyn.pl.

Do żądania powinny zostać dołączone:
– kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki (np. zaświadczenie/a wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje),
– kopie dokumentów potwierdzających fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym: − w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo − w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza;
– w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika, dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 12 czerwca 2021 roku), ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Spółki biuro@platyn.pl projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Do zgłoszenia powinny zostać dołączone:
– kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki (np. zaświadczenie/a wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje),
– kopie dokumentów potwierdzających fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym: − w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo − w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza,
– w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika, dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał, o których mowa powyżej, na stronie internetowej.
Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Akcjonariusz ma prawo do wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia przez Przewodniczącego Zgromadzenia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy. Propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem powinny być składane na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały, z podaniem imienia i nazwiska (firmy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia. Przewodniczący może zezwolić na przedstawienie propozycji w formie ustnej.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności informacje o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Każdy akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez Pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może udzielać dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, przy czym stosownie do art. 412 (2) § 3 k.s.h. jeżeli pełnomocnikiem jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, wówczas udzielenie pełnomocnictwa dalszego jest wyłączone. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki http://platyn.pl, w zakładce „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie”. Wykorzystanie tych formularzy nie jest obowiązkowe.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres biuro@platyn.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, i w tym celu podpisane pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu „.pdf”, „jpg” lub „tif”.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego, adresu zamieszkania, numeru PESEL, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego na piśmie lub w postaci elektronicznej (w przypadku pełnomocnictwa w postaci elektronicznej pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):
− w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
− w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
− w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
albo − w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu.

Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godz. 08:00 w dniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadamiania Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.

Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej albo zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wskazanych wymogów nie wiąże Spółki.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu.

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 14 czerwca 2021 roku („Dzień Rejestracji”).

Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z art. 4061 KSH, tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w Dniu Rejestracji, które zgłoszą żądanie, o którym mowa w ust. 2 poniżej.
Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki , jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki zgłoszone nie wcześniej, niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA, tj. nie wcześniej niż w dniu 3 czerwca 2021 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 15 czerwca 2021 r.; podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Listę uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółka ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed dniem Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych papierów wartościowych są wystawione imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 KSH zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Miłej 2 w Warszawie, w godzinach od 8.00 do 15.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 25, 28 i 29 czerwca 2021 r.

Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy w siedzibie Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@platyn.pl.

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym
(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopie dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza; albo
(ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza, lub
(iii) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

Dostęp do dokumentacji i wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione będą informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem www.platyn.pl niezwłocznie po ich sporządzeniu oraz w siedzibie Spółki w godzinach od 9:00 do 17:00.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.platyn.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie” -> „Walne Zgromadzenie”.

Prezes Zarządu
Bartłomiej Bartula

Załączniki


Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Raport bieżący nr 32/2021: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd spółki Platynowe Inwestycje SE _”Spółka”_ niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _”ZWZ”_, które odbyło się 30 czerwca 2021 r.
Treść wszystkich poddanych pod głosowanie uchwał wraz z wynikami głosowania stanowi Załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Jednocześnie Spółka informuje, że:
1. ZWZ podjęło decyzję o:
a) odstąpieniu od rozpatrzenia punktu 4 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej,
b) odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej przewidzianego w punkcie 5 porządku obrad, tj. podjęło uchwałę w sprawie rezygnacji z tej Komisji;
2. wszystkie projekty uchwał poddane pod głosowanie ZWZ zostały podjęte;
3. do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów; 4_ treść dokumentów, które były przedmiotem głosowań, została przekazana do wiadomości publicznej za pośrednictwem systemu ESPI w następujących terminach:
a) sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 w dniu 16 kwietnia 2021 r.,
b) pozostałe dokumenty będące przedmiotem głosowań w dniu 2 czerwca 2021 r.Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6 – 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

NWZA 21.01.2021 r. (PRZERWA W OBRADACH DO 1 lutego 2021 r.)

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 34/2020

Zarząd Platynowe Inwestycje SE w Płocku niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 21.01.2021 r. na godzinę 12.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 403 k.s.h. odbędzie się w Warszawie pod adresem: Warszawa, ul. Dzielna 72 lok. 43.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:


Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21.01.2021 roku oraz informacja o przerwie w obradach.

Raport bieżący nr 6/2021

Zarząd Platynowe Inwestycje SE. _”Spółka”_ niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _”NWZ”_, które odbyło się 21 stycznia 2021 r.

Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Zarząd informuje, że na wniosek Akcjonariusza i zgodnie z podjętą jednogłośnie uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, nastąpiła przerwa w obradach. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostanie wznowione w dniu 1 lutego 2021 roku o godzinie 12.

Załączniki:


Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kontynuowanego w dniu 01.02.2021 roku po przerwie w obradach oraz oraz informacja o przerwie w obradach.

Raport bieżący nr 8/2021

Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku, niniejszym w załączniku przekazuje do publicznej wiadomości treść Protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowiącego kontynuację Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 stycznia 2021 roku które kontynuowało swoje obrady w dniu 1 lutego 2021 roku po ogłoszonej przerwie.

Jednocześnie Zarząd informuje, że na wniosek Akcjonariusza i zgodnie z podjętą jednogłośnie uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, nastąpiła przerwa w obradach. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostanie wznowione w dniu 2 lutego 2021 roku o godzinie 15.00.

Załączniki:


Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kontynuowanego w dniu 02.02.2021 roku po przerwie w obradach

Raport bieżący nr 11/2021

Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku, w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 02 lutego 2020 roku stanowiącego kontynuację Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 stycznia 2021 roku _które kontynuowało swoje obrady w dniu 1 lutego 2021 roku po ogłoszonej przerwie_, wraz z informacją na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Jednocześnie Spółka informuje, że:

1. Zmieniono nazwę firmy Emitenta na ManyDev Studio SE;

2. podjęło uchwały o odwołaniu, ze skutkiem na dzień 03 lutego 2021 roku, przed upływem kadencji, składu dotychczasowej rady nadzorczej spółki, w skład której wchodzili:

1_ Kamil Konrad Koralewski

2_ Ina Patrowicz

3_ Eliza Sylwia Studzińska

4_ Agnieszka Gujgo

5_ Damian Patrowicz

3. podjęło uchwały o powołaniu, ze skutkiem na dzień 03 lutego 2021 roku, na trzyletnią kadencję, nowego składu rady nadzorczej emitenta, którą tworzą:

1_ Bartłomieja Kurylak

2_ Marcina Wenus

3_ Robert Pakla

4_ Maksymiliana Graś

5_ Tomasz Stajszczak

4. nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad NWZ

5. do protokołu obrad NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Według oświadczeń złożonych przez wszystkich nowo powołanych członków rady nadzorczej, żaden z nich nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki. Ponadto nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej do działalności Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Życiorysy zawodowe, zawierające opis posiadanych przez ww. członków Rady Nadzorczej wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, stanową załączniki do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: – § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. poz. 757_.

Załączniki:

NWZA 30.11.2020 r.

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 29/2020

Zarząd Platynowe Inwestycje SE w Płocku niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 30.11.2020 r. na godzinę 13.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Piłsudskiego 35.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:


Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.11.2020 r.

Raport bieżący nr 32/2020

Zarząd Platynowe Inwestycje SE _”Spółka”_ przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 listopada 2020 roku.

Załączniki:

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:

Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu

NWZA 30.10.2020 r.

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 24/2020

Zarząd Platynowe Inwestycje SE w Płocku niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 30.10.2020 r. na godzinę 15.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Piłsudskiego 35.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:


Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 października 2020r.

Raport bieżący nr 25/2020

Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 08.10.2020r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Patro Invest Sp.z o.o. w likwidacji w trybie art. 401 § 1 ksh zawierający wniosek o uzupełnienie ogłoszonego porządku obrad o następujące o punkty przedmiocie podjęcia uchwał:

– w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji, upoważnienia Zarządu Spółki w tym upoważnienia do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,

– upoważnienia dla Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

Wraz z wnioskiem uprawniony akcjonariusz przedłożył projekty uchwał w sprawach o których uzupełnienie porządku obrad wniósł.

Wobec powyższego Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, że uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zwołanego na dzień 30 października 2020r. po uzupełnieniu jest następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego

zdolności do podejmowania uchwał.

4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

– zmiany siedziby Spółki,

– zmiany firmy Spółki,

– emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji, upoważnienia Zarządu Spółki w tym upoważnienia do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,

– upoważnienia dla Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

8 . Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Ponadto w związku z wnioskiem akcjonariusza oraz treścią zaproponowanej uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Zarząd Emitenta publikuje Opinię zarządu w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w zakresie prawa poboru akcji serii H oraz Warrantów Subskrypcyjnych akcji serii H.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przedkłada projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 października 2020r. uzupełnione o projekty uchwały nr 7 i 8 w treści zaproponowanej przez akcjonariusza wraz wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad. Ponadto Zarząd do niniejszego raportu załącza uzupełnioną treść formularza pełnomocnictwa na Walne Zgromadzenie.

Załączniki:


Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Platynowe Inwestycje SE, które odbyło się w dniu 30.10.2020r. Protokół WZA.

Raport bieżący nr 28/2020

Zarząd Platynowe Inwestcje SE z siedzibą w Płocku informuje, iż dnia 30.10 2020 roku o godzinie 15:00 w Płocku przy ul. Piłsudskiego 35, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.Obecny był tylko jeden Akcjonariusz Patro Invest sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Płocku posiadający 1 380 168 akcji, stanowiących 19,72% udziału w kapitale zakładowym. W związku z powyższym nie można było podjąć uchwał objętych porządkiem obrad, gdyż minimalne kworum wynosi 33.33% kapitału zakładowego. W związku z tym w najbliższym czasie Zarząd zwoła kolejne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W załączeniu niniejszego komunikatu Emitent publikuje protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.10.2020 roku.

ZWZA 18.08.2020 r.

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platynowe Inwestycje SE

Raport bieżący nr 18/2020

Zarząd Platynowe Inwestycje SE w Płocku niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 18 sierpnia 2020 r. na godzinę 15.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Piłsudskiego 35.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Dokumenty dodatkowe: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 18.08.2020 r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.08.2020 r.

Raport bieżący nr 21/2020

Zarząd Platynowe Inwestycje SE _”Spółka”_ przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 sierpnia 2020 roku.

Załączniki:

NWZA 14.01.2020 r.

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platynowe Inwestycje SE

Raport bieżący nr 28/2019

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 14.01.2020 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. które odbędzie się w Płocku przy ul. Piłsudskiego 35.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:


Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 stycznia 2020 roku oraz informacja o przerwie w obradach

Raport bieżący nr 2/2020

Zarząd Platynowe Inwestycje SE. _”Spółka”_ niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _”NWZ”_, które odbyło się 14 stycznia 2020 r. Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Jednocześnie Zarząd informuje, że na wniosek Akcjonariusza i zgodnie z podjętą jednogłośnie uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, nastąpiła przerwa w obradach. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostanie wznowione w dniu 4 lutego 2020 roku o godzinie 12.

Załączniki:


Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kontynuowanego w dniu 04.02.2020 roku po przerwie w obradach

Raport bieżący nr 5/2020

Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku, niniejszym w załączniku przekazuje do publicznej wiadomości treść Protokołu dotyczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowiącego kontynuację Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14.01. 2020 roku które kontynuowało swoje obrady w dniu 04.02.2020 roku po ogłoszonej przerwie.

Załączniki:

ZWZA 24.06.2019 r.

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24.06.2019 r.

Raport bieżący nr 10/2019

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 24.06.2019 r. na godzinę 12:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. które odbędzie się w Płocku przy ul. Piłsudskiego 35.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24.06.2019r.

Raport bieżący nr 11/2019

Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 31.05.2019 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku dotyczący uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24.06.2019 r. raportem bieżącym z dnia 23.05.2019 r. o numerze 10/2019.

Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad w zakresie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: – podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. Wobec powyższego Zarząd informuje, że uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zwołanego na dzień 24.06.2019r. jest następujący:

1.Otwarcie Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

8.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

9.Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

10.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz wniosku zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018

11.Podjęcie uchwał w sprawach:

a.zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018;

b.zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2018 to jest za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.;

c.zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018;

d.zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018;

e.podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2018, tj. za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.;

f.udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018;

g.udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018;

h.udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia.

i.przyjęcia waluty EURO jako waluty w której będzie wyrażany kapitał zakładowy Spółki, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

j.utworzenia kapitału rezerwowego k.zmiany Statutu Spółki

l.w sprawie dalszego istnienia Spółki

12.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przedkłada projekt uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie uzupełnione o projekt uchwały przekazanej przez akcjonariusza. Projekt uzupełnionej uchwały w treści zaproponowanej przez akcjonariusza oznaczony został numerem 21.

Zarząd przekazuje również uzupełnioną treść pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Załączniki:


Dokumenty dodatkowe: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 24.06.2019r.


Treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Platynowe Inwestycje SE w dniu 24 czerwca 2019 roku

Raport bieżący nr 13/2019

Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku przekazuje w załączeniu treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2019 roku.

Załączniki:

NWZA 23.10.2018 r.

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23.10.2018 r.

Raport bieżący nr 39/2018

Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 23.10.2018r.

Raport bieżący nr 42/2018

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 23.10.2018 r. na godzinę 10:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Piłsudskiego 35.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

ZWZA 29.06.2018 r. (ogłoszenie przerwy w obradach do dnia 27 lipca 2018r. do godziny 13.00)

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2018 r.

Raport bieżący nr 19/2018

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29.06.2018r. oraz wniosek o zmianę treści projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z przyjęciem przez Spółkę formy prawnej Spółki Europejskiej

Raport bieżący nr 21/2018

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2018r. – ogłoszenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 24/2018

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.07.2018r. po przerwie w obradach

Raport bieżący nr 27/2018

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 29.06.2018 r. na godzinę 13:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Piłsudskiego 35.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd wyjaśnia, że punkty porządku obrad nr 11 lit. h-k oraz odpowiednie projekty uchwał w tych sprawach wprowadzone zostały do porządku obrad na wniosek akcjonariusza spółki w trybie art. 400 k.s.h.

Załączniki:

NWZA 03.01.2018 r. (ogłoszenie przerwy w obradach do dnia 02.02.2018r)

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03.01.2018 r.

Raport bieżący nr 65/2017

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 03.01.2018 r. na godzinę 15:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Piłsudskiego 35.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

ZWZA 23.05.2017 r. (przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 21.06.2017r. do godziny 14.00)

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23.05.2017 r.

Raport bieżący nr 27/2017

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 23.05.2017 r. na godzinę 11:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 35.

Zarząd Emitenta informuje, że w związku z wnioskiem akcjonariusza o zwołanie Walnego Zgromadzenia z dnia 26.04.2017 r. o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 26 załączone do niniejszego raportu projekty uchwał o numerach 16-23 są projektami uchwał o których poddanie pod obrady Walnego Zgromadzenia zawnioskował akcjonariusz.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23.05.2017r. oraz ogłoszenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 21.06.2017r. do godziny 14.00

Raport bieżący nr 28/2017

Załączniki:

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie kontynuowane po przerwie w dniu 21.06.2017r.

Raport bieżący nr 42/2017

Załączniki:

ZWZA 25.06.2015 r.

ZWZA 24.06.2019 r.

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24.06.2019 r.

Raport bieżący nr 10/2019

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 24.06.2019 r. na godzinę 12:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. które odbędzie się w Płocku przy ul. Piłsudskiego 35.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:


Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24.06.2019r.

Raport bieżący nr 11/2019

Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 31.05.2019 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku dotyczący uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24.06.2019 r. raportem bieżącym z dnia 23.05.2019 r. o numerze 10/2019.

Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad w zakresie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: – podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. Wobec powyższego Zarząd informuje, że uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zwołanego na dzień 24.06.2019r. jest następujący:

1.Otwarcie Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

8.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

9.Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

10.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz wniosku zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018

11.Podjęcie uchwał w sprawach:

a.zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018;

b.zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2018 to jest za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.;

c.zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018;

d.zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018;

e.podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2018, tj. za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.;

f.udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018;

g.udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018;

h.udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia.

i.przyjęcia waluty EURO jako waluty w której będzie wyrażany kapitał zakładowy Spółki, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

j.utworzenia kapitału rezerwowego k.zmiany Statutu Spółki

l.w sprawie dalszego istnienia Spółki

12.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przedkłada projekt uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie uzupełnione o projekt uchwały przekazanej przez akcjonariusza. Projekt uzupełnionej uchwały w treści zaproponowanej przez akcjonariusza oznaczony został numerem 21.

Zarząd przekazuje również uzupełnioną treść pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Załączniki:


Dokumenty dodatkowe: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 24.06.2019r.


Treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Platynowe Inwestycje SE w dniu 24 czerwca 2019 roku

Raport bieżący nr 13/2019

Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku przekazuje w załączeniu treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2019 roku.

Załączniki: