Ustalenie daty pierwszego notowania papierów wartościowych po asymilacji papierów wartościowych, wprowadzanych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, z papierami wartościowymi będącymi już przedmiotem obrotu na tym rynku

09.02.2010

Raport bieżący nr 9/2010

Zarząd spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 09 lutego 2010 roku powziął wiadomość o tym, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 82/2010 z dnia 08 lutego 2010 r. w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. następującej treści:
” § 1
Na podstawie § 44 Rozdziału I Szczegółowych zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy wyznacza na 10 lutego 2010 r. dzień ostatniego notowania 2.000.000 (dwóch milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLADDRG00064″.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

oraz Uchwałę Nr 83/2010 z dnia 08 lutego 2010 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. następującej treści:
” § 1
Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy, do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
§ 2
Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 11 lutego 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 11 lutego 2010 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLADDRG00015″.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Podstawa prawna:
§ 34 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.