Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego – korekta jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok

03.05.2020

Raport bieżący nr 9/2020

Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła do spółki informacja biegłego rewidenta w zakresie dokonania w Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Platynowe Inwestycje SE za rok 2019 datowanego na dzień 10 kwietnia 2020 r. korekty oczywistej omyłki pisarskiej w następującym zakresie:
– W ostatnim akapicie paragrafu „Podstawa opinii” ujęte było następujące zdanie: „Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii z zastrzeżeniem.”
Jest to oczywista pomyłka pisarska, ponieważ wydane w dniu 10 kwietnia 2020 r. sprawozdanie z badania zawierało opinię bez zastrzeżeń.

Skorygowane o wyżej wymienioną omyłkę Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Platynowe Inwestycje SE za rok 2019 stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pozostałe elementy jednostkowego rocznego nie podlegają zmianie.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu