Rozliczenie znaczącej umowy

30.07.2015

Raport bieżący nr 55/2015

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 9/2015 oraz nr 10/2015 z dnia 20.04.2015r. informuje, że w dniu 30.07.2015r. spółka Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie (KRS 0000547450) dokonała całkowitej spłaty na rzecz Emitenta należnej Emitentowi kwoty z tytułu zbycia przedsiębiorstwa Spółki w ramach postanowień Umowy Inwestycyjnej z dnia 20.04.2015r.

Emitent informuje, że w miejsce objętych w dniu 20.04.2015r. 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) nowoutworzonych udziałów spółki A.Drągowski Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 4.5000.000,00 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych), Emitent otrzymał ze Spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. świadczenie pieniężne w łącznej kwocie 4.500.000,00 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych). Emitent informuje, że spłata należności nastąpiła w 4 transzach z czego pierwsza transza w kwocie 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), druga transza w kwocie 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) trzecia transza w kwocie 22.000,00 zł ( dwadzieścia dwa tysiące złotych) oraz ostatnia transza w kwocie 4.448.000,00 zł (cztery miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy złotych).

Dokonana w dniu 30.07.2015r. spłata należności przez Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. wyczerpuje roszczenia Emitenta z tytułu zbycia przedsiębiorstwa Spółki zgodnie z postanowieniami Umowy inwestycyjnej z dnia 20.04.2015r.