Komunikat bieżący Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

16.04.2010

Raport bieżący nr 13/2010

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 15 kwietnia 2010 roku otrzymał pismo Biegłego Rewidenta, który zawiadomił Spółkę, iż kwota 539.536,83 zł kosztów wytworzenia wydawnictw, zaksięgowana dotychczas w pozycji II.4 Aktywa Bilansu pt. „Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe”, powinna zostać przeksięgowana do pozycji „Koszty”. Ponadto kwota 86.416,06 zł – zmniejszenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zaksięgowana została niezgodnie z Ustawą. W związku z powyższym wynik Spółki za okres IV kwartału 2009 roku zostanie skorygowany o kwotę 625.952,89 zł. Korekta raportu okresowego SAQ – IV za IV kwartał 2009 roku będzie opublikowana stosownym raportem.